معاونت /
معاونت محترم عمرانی دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی: دکتر میثم شفیعی

رشته تحصیلی: مهندسی معماری

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصیPh.D